ការពិសោធន៍កាត់កាំបិត

ម៉ាស៊ីនថេបប្លេតចំនួន 107 ចំនួនពីរដែលមានឧបករណ៍ចូលបន្ទាត់ចំនួន 4 ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការថ្មី។

ការបង្ហាញការប្រើប្រាស់ផលិតផល